Добри стопани на планетата

                                     „Добри стопани на планетата“

 

   „Добри стопани на планетата“ е иновацията ,по която работи нашето училище по „ Зелен пакет за деца“ ,който е наръчник, предоставящ информация за всички аспекти в опазването на околната среда.

      Целите и идеите, които си поставяме на дневен ред са проблемите на света – „ Защо светът е такъв какъвто е сега?“, като се позволява и стимулират децата да мислят критично за тези проблеми и им се дава възможност да практикуват, като се включат като активни граждани в различни екологични инициативи на училището, общината, Световни дни на Земята, планините, лесовъда и други.

      Целта ни чрез тези иновативни часове е да насърчим промяна в поведението на хората, която ще създаде по устойчиво бъдеще по отношение на екологичната интеграция, икономическата жизненоспособност и подходящо общество за сегашните и бъдещите поколения. Осъзнатото екологично поведение ще подпомогне развитието на нови ценности и нов модел на поведение в училище, вкъщи и в обществото. 

     Тези часове представят по интересен и забавен начин информация за опазването на природата, промените на климата, устойчивото производство и потребление, ефективното използване на ресурсите, опазване на биологичното разнообразие, управлението на отпадъците, култура на разделното им събиране.

      Обучението се основава на концепцията за учене чрез преживяване и опит, на активните и интерактивните методи на обучение, на интердисциплинарния подход и на проектно – базираното обучение. Теорията в процеса на обучение се използва само като мотивиращ и организационен момент, в който се актуализира уникалния опит на всеки ученик.

      По този начин, чрез различните дейности по всяка от темите се провокира детското мислене и се правят разбираеми различните проблеми на околната среда.

С иновативните часове целим да улесним и обогатим с по – разнообразни теми и инициативи задължителната подготовка на учениците от 2 – 4 клас.

      Адаптацията за всеки учебен предмет Околен свят, Човекът и природата и Човекът и обществото в клас е структурирана по теми от учебното съдържание. Всяка от тях се състои от две основни части: теоретична, в която се посочва и връзката с учебния план по отношение на основни понятия и стандарти от учебното съдържание; и практична – в която се посочват и разработват дейности от темите.

      Иновацията „ Зелен пакет“ дава възможност на учители, ученици, родители и институции да разкрият своята всеотдайност и усет в практиката по иновацията, така и по отношение на избора от разнообразни дейности и начини за реализиране.

      Защо е изборът „Зелен пакет“ ?

По традиция, образованието в училищата е затворено със специфични и ограничени теми. Преподаването цели учениците да преминат НВО, докато реалният живот иска те да бъдат ефективна част от работната сила. Тази насока обикновено означава, че технологичните умения са приоритет.

      Иновативните уроци са базирани на разнообразни интерактивни методи на обучение, които включват дискусии, ролеви игри, решаване на проблеми, гражданска и етична грамотност, лидерство, работа в екип,  изследователски практики и дейности на открито свързани с опазването на околната среда и разбиране на екосистемите.

      Към настоящия момент са преустановени само  часовете към проекта, които са свързани с наблюдения, посещения, практически дейности на открито, които в наложените на този етап противоепидемични мерки не могат да бъдат осъществени. Те ще се осъществят след отпадане на мерките.