Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

ОУ " Н. Й. Вапцаров " работи по  нов проект, с който Министерството на образованието и науката

ще противодейства на риска от отпадане от образователния процес на деца и

ученици в ситуация на обучение от разстояние.

В рамките на проекта са получени технически средства за ученици - 40 лаптопа